Podmínky ochrany osobních údajů

 

I.

Základní ustanovení

 1. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je AGW Support, s.r.o. IČ 28730844 se sídlem Háj 97, Loučná pod Klínovcem, 43191 (dále jen: „správce“).

 2. Kontaktní údaje správce jsou

       adresa: Háj 97, Loučná pod Klínovcem 43191

       email: info@apartmany-iva.cz

       telefon: 736630980

   3. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická               osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový           identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této             fyzické osoby.

   4. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

 

II.

Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

 1. Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, identifikační a kontaktní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší objednávky/rezervace.

 

III.

Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

 1. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je

 • plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPRÚčelem zpracování osobních údajů je

 • vyřízení Vaší objednávky/rezervace a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce/rezervaci jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky/rezervace (jméno a adresa, kontakt, číslo OP), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit,

   2. Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR.

 

IV.

Doba uchovávání údajů

 1. Správce uchovává osobní údaje

 • po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu).

   2. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

 

V.

Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

 1. Příjemci osobních údajů jsou osoby

 • podílející se na dodání služeb / realizaci plateb na základě smlouvy/ všeobecných podmínek,

 • zajišťující ubytovací služby v Apartmánech IVA - Klínovec

   2. Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci

 

VI.

Vaše práva

 1. Za podmínek stanovených v GDPR máte

 • právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,

 • právo na opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR.

 • právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR.

 • právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a

 • právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.

 • právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. III těchto podmínek.

  2. Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních          údajů.

 

​VII.

Podmínky zabezpečení osobních údajů

 1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.

 2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě, zejména: uzamykatelnost prostor, Firewall Linux, Microsoft Essential, silná hesla, šifrovaný přenos dat.

 3. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

 

VIII.

Závěrečná ustanovení

 1. Odesláním objednávky z internetového rezervačního formuláře, či prostřednictvím e-mailu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

 2. S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře, či odesláním e-mailu s odkazem na podmínky ochrany osobních údajů. Zaškrtnutím souhlasu, či odesláním e-mailu s odkazem na podmínky ochrany osobních údajů potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

 3. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle novou verzi těchto podmínek Vaši e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.

 

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 25.5.2018.

Společnost: AGW Support s.r.o. | Sídlo: Loučná pod Klínovcem, Háj 97, PSČ 43191 | IČ: 28730844 | DIČ: CZ28730844 | Telefon: +420 476 107 888 | E-mail: info@agwsupport.cz | www.agwsupport.cz , Společnost je zapsána v OR vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem oddíl C, vložka 29153, dne 8.9.2010 | Bankovní spojení: Komerční banka a.s. - pobočka Most, číslo účtu: 43-7460580247/0100,

korespondenční adresa: 430 01 Chomutov, Kochova 1417